PCBs

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
675358 PCB 108 70362-41-3 HPC 5mg please call  
675791 PCB 136 10 µg/ml Isooctane 38411-22-2 HPC 10ml please call  
675824 Hexabromobiphenyl (technical) 36355-01-8 HPC 10mg please call  
679292 PCB 118 100 µg/ml Isooctane 31508-00-6 HPC 1ml please call  
680398 PCB 101 10.0 µg/ml Isooctane 37680-73-2 HPC 10ml please call  
680399 PCB 118 10 µg/ml Isooctane 31508-00-6 HPC 10ml please call  
680401 PCB 153 10.0 µg/ml Isooctane 35065-27-1 HPC 10ml please call  
680402 PCB 180 35065-29-3 HPC 5mg please call  
680403 PCB 180 10.0 µg/ml Isooctane 35065-29-3 HPC 10ml please call  
680572 PCB 28 10.0 µg/ml Isooctane 7012-37-5 HPC 10ml please call  
680671 PBDE 3 101-55-3 HPC 250mg please call  
680679 PBDE 3 100 µg/ml Cyclohexane 101-55-3 HPC 1ml please call  
680680 PBDE 15 100 µg/ml Cyclohexane 2050-47-7 HPC 1ml please call  
680851 PCB 95 38379-99-6 HPC 5mg please call  
680852 PCB 95 10 µg/ml Isooctane 38379-99-6 HPC 10ml please call  
680853 PCB 99 38380-01-7 HPC 5mg please call  
680854 PCB 99 10 µg/ml Isooctane 38380-01-7 HPC 10ml please call  
680904 PCB 154 60145-22-4 HPC 5mg please call  
680905 PCB 154 10 µg/ml Isooctane 60145-22-4 HPC 10ml please call  
680906 PCB 98 60233-25-2 HPC 5mg please call  
 1  2  3 

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200