PAH

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
675030 Naphthalene 91-20-3 HPC 250mg please call  
675387 2-Methylnaphthalene 10.0 µg/ml Acetonitrile 91-57-6 HPC 10ml please call  
675482 Octafluoronaphthalene 313-72-4 HPC 100mg please call  
675709 6-Methylchrysene 10.0 µg/ml Acetonitrile 1705-85-7 HPC 10ml please call  
676300 2-Fluorofluorene 343-43-1 HPC 10mg please call  
676301 2-Fluorofluorene 100 µg/ml Cyclohexane 343-43-1 HPC 1ml please call  
676302 2-Fluorofluorene 10 µg/ml Cyclohexane 343-43-1 HPC 10ml please call  
676316 6-Methylchrysene 100 µg/ml Acetonitrile 1705-85-7 HPC 1ml please call  
676873 6-Methylchrysene 100 µg/ml Acetonitrile 1705-85-7 HPC 5ml please call  
677030 3,6-Dimethylphenanthrene 1576-67-6 HPC 10mg please call  
677133 1-Methylnaphthalene 90-12-0 HPC 250mg please call  
677351 Naphthalene 10.0 µg/ml Cyclohexane 91-20-3 HPC 10ml please call  
677352 Naphthalene 100 µg/ml Cyclohexane 91-20-3 HPC 1ml please call  
677353 Fluorene 86-73-7 HPC 100mg please call  
677354 Fluorene 10 µg/ml Cyclohexane 86-73-7 HPC 10ml please call  
677355 Fluorene 100 µg/ml Cyclohexane 86-73-7 HPC 1ml please call  
677356 Acenaphthylene 208-96-8 HPC 100mg please call  
677357 Acenaphthylene 100 µg/ml Cyclohexane 208-96-8 HPC 1ml please call  
677358 Acenaphthylene 10.0 µg/ml Cyclohexane 208-96-8 HPC 10ml please call  
677362 Fluoranthene 206-44-0 HPC 100mg please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200