Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1557.5-K-ME n-Pentane-d12 1000 µg/mL in methanol 2031-90-5 Chiron 1 mL Please call  
1557.5-1G n-Pentane-d12 2031-90-5 Chiron 1 g Please call  
1558.6-K-ME n-Hexane-d14 1000 µg/mL in methanol 21666-38-6 Chiron 1 mL Please call  
1558.6-1G n-Hexane-d14 21666-38-6 Chiron 1 g Please call  
1558.6-5G n-Hexane-d14 21666-38-6 Chiron 5 g Please call  
1559.7-K-ME n-Heptane-d16 1000 µg/mL in methanol 33838-52-7 Chiron 1 mL Please call  
1559.7-1G n-Heptane-d16 33838-52-7 Chiron 1 g Please call  
1560.8-K-ME n-Octane-d18 1000 µg/mL in methanol 17252-77-6 Chiron 1 mL Please call  
1560.8-1G n-Octane-d18 17252-77-6 Chiron 1 g Please call  
1561.9-K-ME n-Nonane-d20 1000 µg/mL in methanol 121578-11-8 Chiron 1 mL Please call  
1561.9-1G n-Nonane-d20 121578-11-8 Chiron 1 g Please call  
1543.10-K-IO n-Decane-d22 1000 µg/mL in isooctane 16416-29-8 Chiron 1 mL Please call  
1543.10-K-IOx5 n-Decane-d22 1000 µg/mL in isooctane 16416-29-8 Chiron 1 mL Please call  
1543.10-K-IOx10 n-Decane-d22 1000 µg/mL in isooctane 16416-29-8 Chiron 1 mL Please call  
1544.11-K-IO n-Undecane-d24 1000 µg/mL in isooctane 164858-54-2 Chiron 1 mL Please call  
1544.11-K-IOx5 n-Undecane-d24 1000 µg/mL in isooctane 164858-54-2 Chiron 1 mL Please call  
1544.11-K-IOx10 n-Undecane-d24 1000 µg/mL in isooctane 164858-54-2 Chiron 1 mL Please call  
1019.12-K-IO n-Dodecane-d26 1000 µg/mL in isooctane 16416-30-1 Chiron 1 mL Please call  
1019.12-K-IOx5 n-Dodecane-d26 1000 µg/mL in isooctane 16416-30-1 Chiron 1 mL Please call  
1019.12-K-IOx10 n-Dodecane-d26 1000 µg/mL in isooctane 16416-30-1 Chiron 1 mL Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200