Cột HPLC/UHPLC

Chúng tôi cung cấp một dải rộng các loại cột sắc ký HPLC và UHPLC với mọi loại pha tĩnh, kích thước, cỡ hạt, khoảng pH...khác nhau, đáp ứng 
các yêu cầu phân tích của các phòng thí nghiệm về dược phẩm, thực phẩm, y tế, môi trường. 
- Material: Amino, C18, C8, Chiral, Cyano, Diol, Phenyl, Silica...
- Pore Size: 25 Å - 10000 Å
- Partice Size: 1.5 µm - 300 µm
- pH range: 1 - 14
- Thương hiệu: Comosil (Nacalai), YMC, Nomura, Zirchrom, Chiral, Hamilton...

LGC