Inorganic

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
A001.2NP.L1 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A001.2NP.L5 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A002.2CP.L1 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A002.2CP.L5 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A002.2NP.L1 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A002.2NP.L5 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A003.2CP.L1 Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A003.2CP.L5 Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A003.2NP.L1 Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A003.2NP.L5 Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A004.2CP.L1 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A004.2CP.L5 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A005.W.L1 Boron B - 1 g/l in H2O for AAS CPAchem 100ml please call  
A005.W.L5 Boron B - 1 g/l in H2O for AAS CPAchem 500ml please call  
A006.2CP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A006.2CP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A006.2NP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A006.2NP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A007.2CP.L1 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A007.2CP.L5 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  

LGC
0989092200