QuEChERS

 
Phương pháp
Mô tả
Đóng gói
Mã đặt hàng
QuEChERS cho phân tích mẫu rau quả thông thường
EN 15662
150mg MgSO+ 25mg PSA
100 tubes of 2mL
dSPE.EN.GFV.100.2
900mg MgSO4 + 150mg PSA
50 tubes of 15mL
dSPE.EN.GFV.50.15
AOAC 2007.01
150mg MgSO4 + 50mg PSA
100 tubes of 2mL
dSPE.AOAC.GFV.100.2
1200mg MgSO4 + 400mg PSA
50 tubes of 15mL
dSPE.AOAC.GFV.50.15
QuEChERS cho phân tích mẫu rau quả có mầu sắc
EN 15662
150mg MgSO4 + 25mg PSA + 2.5mg CB
100 tubes of 2mL
dSPE.EN.PFV.100.2
900mg MgSO+ 150mg PSA + 15mg CB
50 tubes of 15mL
dSPE.EN.PFV.50.15
AOAC 2007.01
150mg MgSO4 + 50mg PSA + 50mg CB
100 tubes of 2mL
dSPE.AOAC.PFV.100.2
1200mg MgSO+ 400mg PSA + 400mg CB
50 tubes of 15mL
dSPE.AOAC.PFV.50.15
QuEChERS cho phân tích mẫu rau quả có mầu sắc đậm và chứa chất béo
EN 15662
150mg MgSO4 + 25mg PSA + 7.5mg CB
100 tubes of 2mL
dSPE.EN.HPFV.100.2
900mg MgSO4 + 150mg PSA + 45mg CB
50 tubes of 15mL
dSPE.EN.HPFV.50.15
AOAC 2007.01
150mg MgSO4 + 50mg PSA + 50mg CB +50mg C18
100 tubes of 2mL
dSPE.AOAC.HPFV.100.2
1200mg MgSO4 + 400mg PSA + 400mg CB + 400mg C18
50 tubes of 15mL
dSPE.AOAC.HPFV.50.15
QuEChERS cho phân tích mẫu rau quả chứa chất béo và có phấn
EN 15662
150mg MgSO4 + 25mg PSA + 25mg C18
100 tubes of 2mL
dSPE.EN.FWFV.100.2
900mg MgSO4 + 150mg PSA + 150mg C18
50 tubes of 15mL
dSPE.EN.FWFV.50.15
AOAC 2007.01
150mg MgSO4 + 50mg PSA + 50mg C18
100 tubes of 2mL
dSPE.AOAC.FWFV.100.2
1200mg MgSO4 + 400mg PSA + 400mg C18
50 tubes of 15mL
dSPE.AOAC.FWFV.50.15

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE