Single-Ion Standards

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
H001.W.L1 Bromides (Br-) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H001.W.L25 Bromides (Br-) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  
H001.W.L5 Bromides (Br-) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 500ml please call  
H002.W.L1 Calcium (Ca 2+) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H002.W.L25 Calcium (Ca 2+) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  
H002.W.L5 Calcium (Ca 2+) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 500ml please call  
H003.W.L1 Chlorides (Cl- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H003.W.L25 Chlorides (Cl- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  
H003.W.L5 Chlorides (Cl- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 500ml please call  
H004.W.L1 Chromium (Cr6+ ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H004.W.L25 Chromium (Cr6+ ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  
H004.W.L5 Chromium (Cr6+ ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 500ml please call  
H005.W.L1 Fluorides (F- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H005.W.L25 Fluorides (F- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  
H005.W.L5 Fluorides (F- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 500ml please call  
H006.W.L1 Iodides (I- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H006.W.L25 Iodides (I- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  
H006.W.L5 Iodides (I- ) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 500ml please call  
H007.W.L1 Potassium (K+) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 100ml please call  
H007.W.L25 Potassium (K+) 1000 mg/l in H2O for IC CPAchem 250ml please call  

LGC
0989092200